הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס

מתוך אתר האפוטרופוס הכללי בעניין הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס

תיאור השרות: “מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לתכנן כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, אם בית המשפט יחליט בעתיד שהוא זקוק למינוי אפוטרופוס.

מסמך הנחיות מקדימות

  • המסמך ייערך בתנאי שהאדם מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ההנחיות המקדימות למינוי אפוטרופוס.
  • המסמך יכול להתייחס למינוי אפוטרופוס לכלל ענייניו של האדם (אישיים ורכושיים) או לחלקם (רק אישיים או רק רכושיים או רק לנושא מסוים מתוכם).
  • במסמך ניתן לתת הוראות לאפוטרופוס, כיצד עליו לפעול בעניינים השונים וזאת לחילופין או בנוסף לבחירת זהותו.
  • מסמך ההנחיות המקדימות ייבחן כאשר תוגש לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס. בית המשפט יתחשב ברצון האדם כפי שבא לידי ביטוי במסמך, אולם לבית המשפט נתון שיקול הדעת הסופי האם להחליט בהתאם להנחיות או לסטות מהן. 

עריכת מסמך הנחיות מקדימות

  • ניתן לערוך מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס רק בפני עורך דין שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי.
  • על האפוטרופוס המוצע לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין את הסכמתו לתוכן מסמך ההנחיות המקדימות.

למי מתאים לערוך מסמך הנחיות מקדימות

  • המסמך מתאים לאדם שרוצה להשאיר הנחיות לאפוטרופוס אם ימונה לו בעתיד.
  • המסמך מתאים לאדם שרוצה שימונה לו כאפוטרופוס תאגיד אפוטרופסות (לדוגמא: אדם ערירי).
  • המסמך מתאים לאדם שמעדיף את מעורבות בית המשפט וגורמי הרווחה שיבחנו ב”זמן אמת” את הצורך במינוי אפוטרופוס, זהותו, והנחיותיו כפי שפורטו במסמך

מינוי מספר אפוטרופוסים

עורך ההנחיות יכול לבקש כי במקרה הצורך ימונה אפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים וכן להנחות באיזה אופן הם יפעלו, במשותף או בנפרד, ומהו היקף הסמכויות והאחריות שהוא מבקש שיינתנו לכל אחד מהם.

הנחיות מקדימות לאפוטרופוס בעניינים אישיים
 מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. לדוגמא – לקבוע שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי   המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד.

הנחיות מקדימות לאפוטרופוס בעניינים רפואיים

  • מתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. לדוגמא – לקבוע את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו.

הנחיות מקדימות לאפוטרופוס בענייני רכוש
מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. לדוגמא – לקבוע כי האפוטרופוס ימכור או ישכיר את ביתו או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

סמכות כללית או סמכויות פרטניות לאפוטרופוס 
עורך ההנחיות יכול לקבוע קביעה כללית – כי הוא מבקש שהאדם שימונה לו כאפוטרופוס, יוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות בנושאים שקבע – ובכך להשאיר לו  את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת “הנחיות מקדימות”.

קבלת שכר לאפוטרופוס שמונה 
בית המשפט רשאי לקבוע שכר לאפוטרופוס אשר ישולם מכספו של האדם, בהתאם לקבוע בתקנות בנושא השכר. כמו כן, האפוטרופוס זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו כאפוטרופוס”.

למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר האפוטרופוס הכללי בעניין הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס

כתיבת תגובה