מסמך הבעת רצון

מתוך אתר האפוטרופוס הכללי בעניין מסמך הבעת רצון.

“מסמך הבעת רצון הוא מסמך משפטי המאפשר להורה של קטין או לאפוטרופוס שהוא בן משפחה של קטין או בגיר, לציין מי יהיה האפוטרופוס שיחליף אותו בעתיד. אם יתנהל הליך למינוי אפוטרופוס יהיה על בית המשפט לבחון את המסמך ולתת לו משקל אך ההכרעה הסופית נתונה לבית המשפט.

מסמך הבעת רצון

 • מסמך הבעת רצון מתייחס למקרים בהם ההורה או האפוטרופוס לא יהיה מסוגל לדאוג לאותו אדם (קטין או בגיר) אשר הוא אחראי לו או משמש לו כאפוטרופוס.
 • את מסמך הבעת הרצון עליכם לערוך בפני עורך דין שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. מומלץ כי עורך הדין יפקיד את המסמך במרשם של האפוטרופוס הכללי. 
 • המסמך ייערך בתנאי שעורך המסמך מבין את משמעותו, מטרותיו ותוצאותיו.
 • המסמך יכול להתייחס למינוי אפוטרופוס לכלל העניינים או לחלקם.

עריכת מסמך הבעת רצון

 • עורך המסמך יכול לציין רק את זהות האפוטרופוס המחליף או לתת הנחיות לאפוטרופוס שימונה והוא יכול לציין את שני הדברים יחד.
 • עורך המסמך יכול לציין במסמך הבעת הרצון אפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים, ולעניין מינוי אפוטרופוס לאדם בגיר – גם תאגיד אפוטרופסות.

רשאים לערוך מסמך הבעת רצון

 • הורה של קטין.
 • אפוטרופוס מכהן נוכחי שהוא קרוב משפחה (בן, בן זוג, הורה, אח, סב) של האדם לו הוא מונה כאפוטרופוס על ידי בית משפט.
 • “אפוטרופוס למעשה” – מי שדואג בפועל לענייניו של האדם גם במקרה שלא ניתן צו מינוי אפוטרופסות על ידי בית משפט.

האפוטרופוס המחליף

 • האפוטרופוס המחליף שיתמנה על ידי בית המשפט יהיה מוסמך לפעול בשם האדם תחת האפוטרופסות, בעניינים הרכושיים או האישיים, כולם או חלקם בהתאם לצו המינוי.
 • אפוטרופוס לעניינים אישיים ידאג לרווחתו האישית של האדם (הקטין או הבגיר), לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.
 • אפוטרופוס שימונה לעניינים רפואיים ידאג לעניינים הבריאותיים בלבד.
 • אפוטרופוס לענייני רכוש ידאג לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.
 • בית המשפט ייתן עדיפות למינוי המבוקש ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שפורטו במסמך הבעת הרצון או בצוואה של האפוטרופוס הנוכחי.
 • לאחר המינוי, האפוטרופוס המחליף יהיה כפוף לפיקוח האפוטרופוס הכללי. 

קבלת שכר על ידי האפוטרופוס

בית המשפט רשאי לקבוע שכר לאפוטרופוס אשר ישולם מכספו של האדם, בהתאם לקבוע בתקנות בנושא השכר. השכר ישולם מכספו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
כמו כן, האפוטרופוס זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו כאפוטרופוס”.

כתיבת תגובה